TES 1604 Veri Kaydedicili İzolasyon Test Aleti

AC gerilim: 600V ACV (±1%rdg±3dgts)

Süreklilik: 40 Ohm (Ish±200mA) (±1%rdg+3dgts)

Mega Ohm: 4000MΩ/500V W/otomatik kademe – 4000M/400M/40M/4M
4000MΩ/500V W/otomatik kademe – 4000M/400M/40M/4M
Mega ohm kademeleri için otomatik kademe
200mA kısa devre sürekli akım, RS 232 PC uyumlu
7000 kayıt, veri işlem kapasiteli