PROVA 123 Uygulamalı Kalibratör

4-20mA (1KΩ yükleme, 24V loop supply)
0-100.00 mV, 0-1.000V, 0-12.000V, K,J,E,T Termokuple (°C & °F)

Frekans: 1-62500Hz, 0.025% temel doğruluk
0-24 mA±, 0.025%±, 0.003mA / 0-100 mV±, 0.05%±, 0.03mV
0-1V±, 0.05%± 0.0003V / 0-10V± 0.05%±, 0.003V
Termokupullar
K: -200°C den 1370 ± 0.9°C
J: -100°C den 760 ± 0.8°C
E: -100°C den 700 ± 0.7°C
T: -200°C den 400 ± 0.8°C
Frekans 1 den 125Hz ye ± 0.04Hz- 126 dan  62500Hz ye 604 mevcut frekans.